Etikai kódex

A MÚOSZ etikai kódexe alapján

 

Újságírói szabadság, felelősség

1. §

 1. Az HWSW újságírójának tiszteletben kell tartania az emberi jogokat. Nem kelthet gyűlöletet, nem szólíthat fel rasszista megkülönböztetésre népek, nemzetek, nemzetiségek ellen. Vallása, felekezeti hovatartozása vagy állapota, neme, testi, szellemi vagy lelki állapota, mássága, életkora, életmódbeli, életviteli különbözősége miatt nem terjeszthet senkiről előítéletet szolgáló rágalmakat, ezek miatt senkit sem becsmérelhet.
 2. Az újságírót megilleti a tájékozódás, a nyilvános közlés, a bírálat, a véleményéhez, meggyőződéséhez, annak kifejtéséhez való jog. Nem kötelezhető véleményével, meggyőződésével ellenkező tartalom készítésére.
 3. A munkaadó és a főszerkesztő, nem korlátozhatja az újságíró véleményalkotási, világnézeti, közlési szabadságjogait. Az sem sérti az újságírói etikát, ha az orgánum szellemiségének és jellegének meg nem felelő munkát nem közlik, ugyanakkor etikai vétséget követ el a munkaadó, főszerkesztő, ha megakadályozza az általa nem közölt mű más fórumon való megjelentetését.

A tulajdonos, a főszerkesztő etikai vétséget követ el, ha a sajtótermék előállítása során a sajtószabadság érvényesíthetőségét és a nyilvánosságot alárendeli a sajtótermék árujellegének. Az információs verseny sem indokolhatja, hogy ellenőrizetlen, a valóságnak meg nem felelő információkat közöljenek, illetve hogy az érintett személyek személyiségi jogai sérüljenek.

A személyiség védelme

2. §

 1. Az újságírónak tiszteletben kell tartania az ember személyiségi jogait és méltóságát. Nem állíthat valótlanságot, nem használhat a jó hírnév, becsület csorbítására alkalmas sértő kifejezéseket. A kifejezés sértő jellegét a közölt tényekkel és a műfaji sajátosságokkal összefüggésben kell mérlegelni.
 2. Az újságírói etika ellen vét az, aki
 • a nyilatkozó hozzájárulása nélkül lényeges változtatást hajt végre annak nyilatkozatán, illetve figyelmen kívül hagyja a kért tartalmi módosításokat,
 • a nyilatkozó, a riportalany véleményének, kijelentésének tüntet fel olyasmit, amit az nem mondott,
 • a nyilatkozót, a riportalanyt sértő szöveg- vagy képi összefüggésbe helyezi, vagy félrevezeti az anyag megjelenési helyét illetően,
 • a nyilatkozó kérése ellenére nem mutatja be nyilatkozatát az érintettnek,
 • a hatóság döntése előtt, a még le nem zárt ügyben a vétkességet kész tényként állítja be.

Valósághű tájékoztatás és lelkiismeretesség

3. §

 1. Az újságíró és szerkesztő szándékosan vagy gondatlanságból valótlanságot nem állíthat, köteles a tényeket és adatokat az adott helyzetben elvárható gondossággal ellenőrizni.
 2. A korrekt tájékoztatást sérti, és ezzel etikai vétséget követ el, aki akadályozza a valóság feltárását, illetőleg munkatársainak megnehezíti annak kiderítését.
 3. Aki a jelenséget valósághűen mutatja be, nem marasztalható el azért, mert nem foglalkozott más jelenségekkel is.

4. §

 1. A szerzőnek, a szerkesztőnek kötelessége az önkéntes, korrekt helyreigazítás akár a sértett kérésére, akár úgy, ha más módon derül ki, hogy a közlés valótlan volt.
 2. Akit a cikk kifejezetten és hátrányosan érintett, annak helyreigazítás nélkül is biztosítani kell a válasz lehetőségét.mielőbb, a szükséges terjedelemben. A válasz sem sérthet becsületet, személyhez fűződő jogokat.
 3. Ha valakire nézve kifejezetten hátrányos tényt, megállapítást közöltek, akkor az azt megváltoztató ítélet, hatósági döntés vagy más, újabb döntő jelentőségű tény közlésére vissza kell térni.

A szerző védelme

5. §

Az újságírói etikát is megsérti, aki másnak a szellemi termékét sajátjaként teszi közzé vagy tünteti fel (plágium). Sérti az etikát továbbá, ha

 1. szerzőként tudatosan mást tüntetnek fel, a szerzőt ugyanakkor megilleti az álnév használatának joga;
 2. más szellemi termékét eltorzítva idézik, a torzítást valóságosnak tüntetve fel;
 3. a szerző beleegyezése nélkül közlik alkotását, vagy megváltoztatják annak tartalmi elemét, illetve egyetértése nélkül azt kifejezetten méltatlan környezetbe helyezik;
 4. más által felkutatott, közzétett és eredetinek számító témát, a forrásra való hivatkozás nélkül, sajátként adnak közre.

Etikai vétséget követ el az is, aki más sajtóorgánumban megjelent és nagy érdeklődést kiváltó témával úgy foglalkozik, hogy az eredeti sajtóforrást, szerzőt nem jelöli meg. Újabb tények feltárása sem teszi mellőzhetővé az "ősforrás" megjelölését.

e.) A szerző a művét nem adhatja át közlésre egy időben több szerkesztőségnek, illetve nem kérheti a másodközlést úgy, hogy e tényeket nem jelzi.

A visszaélés tilalma, összeférhetetlenség

6. §

 1. Visszaél hivatásával az az újságíró, aki - akár deklarált ellenszolgáltatás nélkül is - az érdekeltektől bármilyen formában javadalmazást, ajándékot fogad el munkájáért cserébe, vagy annak bármilyen vélt elismeréseként, aki tények elhallgatásáért vagy közléséért az érdekeltektől anyagi előnyt kér vagy fogad el, valamint aki jogtalan előny elérése céljából közzététellel vagy közzé nem tétellel fenyeget. Az ajándékok esetében kivételt képeznek a sajtóeseményeken kapott, kisebb értékű reprezentációs ajándékok, exkluzív sajtóanyagok, illetve sajtóanyagot tartalmazó adathordozók, valamint adott esetben szakmai díjak.
 2. Sérti az etika normáit, ha az újságíró, szerkesztő anyagi előny ellenében terméket vagy céget reklámoz, jónak vagy rossznak minősít anélkül, hogy a reklámjelleget láthatóan feltüntetné.. A reklámot, fizetett közleményt a többitől észrevehetően meg kell különböztetni.
 3. Etikai vétséget követ el, aki az újságírót hirdetésszervezésre, fizetett közlemény szerzésére, készítésére kötelez annak fejében, hogy újságíróként foglalkoztatja. Nem etikai vétség, ha az újságíró fizetett közlemények megfogalmazását vállalja.
 4. A HWSW szerkesztője csak a tulajdonos és a főszerkesztő tudtával és beleegyezésével vállalhat (köz)szereplést, illetve publikálhat más orgánumok részére, kivéve, ha a főszerkesztő és/vagy tulajdonos nem vállalja a kész mű megjelentetését a HWSW-n (lásd I/3. pont). Ugyanígy a tulajdonos és a főszerkesztő beleegyezését kell kérni abban az esetben, ha a szerkesztő a HWSW profiljához köthető harmadik fél felkérésére végez nem újságírói munkát.

Utolsó módosítás: 2010. január 27.

a címlapról