Szerző: Vörös Péter

2000. október 3. 18:27

A hamarosan Webesedő Magyar Pénzügyi és Tőzsdei Almanach az idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját

Az elmúlt egy évtizedben összesen 48 magyar és angol nyelvű kötetben tekintette át az almanach a magyarországi pénz-ügyi és tőzsdei intézményrendszer fejlődését, változásait a piac szereplőinek bemutatásán keresztül. A kiadó és a szerkesztőség - a nemzetközi és hazai gyakorlatban is szinte egyedülálló módon - eb-ben az évben is meg tudta valósítani azt, hogy a három kötetes, 2500 oldalas kiadvány nem tartalmaz reklámanyagokat.

A három kötetes kiadvány első kötete tartalmazza a hitelintézeti, a takarékszövet-kezeti, a hitelszövetkezeti, a lízing-, a záloghitel- és a biztosítási rendszert és szereplőit. A második kö-tetben a tőzsdék (az áru- és értéktőzsde), a befektetési szolgáltatók, az alapkezelők (alapjaikkal), a Bu-dapesti Értéktőzsdén jegyzett és forgalmazott részvények kibocsátói, a befektető, tanácsadó társaságok szerepelnek. A harmadik kötet a könyvvizsgáló társaságokat, a Magyar Könyvvizsgálói Kamarát, a számviteli szakemberek és az adótanácsadók egyesületeit mutatja be, s emellett a pénzügyi-gazdasági kutatóintézetekről is közreadja a legfontosabb információkat.

Az előző évekhez hasonlóan a harmadik kötet utolsó, igen terjedelmes fejezete a Településmu-tató. A százötven oldalnyi rész települések szerint adja meg a hazai pénzügyi világ közel 2200 szerve-zeti egységét, illetve részegységét (a pénzügyi szervezeteket, valamint azok igazgatóságait, fiókjait, irodáit, képviseleteit).

Az olvasók az almanach közel 20 fejezete előtt rövid bevezető tanulmányokat találnak, amelyeket a hazai pénzügyi élet jeles képviselői, szövetségi, felügyeleti, tőzsdei vezetői publikáltak. E tanulmá-nyok legfontosabb célja az 1999-es esztendő, valamint 2000 első féléve hazai pénzügyi folyamatainak tömör elemzése, értékelése, a legfontosabb pénzügyi-gazdasági folyamatok összefüggéseinek vázlatos bemutatása. A tanulmányok kitérnek az európai uniós felkészülésünkkel kapcsolatos legfontosabb fel-adatokra is.

A Magyar Pénzügyi és Tőzsdei Almanach adatai, információi csaknem naprakészek, így a kiadvány rendkívül hasznos segítséget nyújthat a hitelintézeteknek, a biztosítóknak, a tőzsdei szervezeteknek, a vállalatok, társaságok pénzügyi-gazdasági, vállalkozási, valamint felső vezetőinek, a magán- és intéz-ményi befektetőknek, a felügyelet, a minisztériumok, a főhatóságok munkatársainak, továbbá min-denkinek, aki érdeklődik Magyarország pénzügyi élete, a tőzsde működése iránt.

Ugyancsak hatékony segédeszköz lehet a Magyar Pénzügyi és Tőzsdei Almanach a gazdasági szaklapok munkatársainak, akárcsak az egyetemi, főiskolai könyvtáraknak, a gazdasági-pénzügyi ku-tatóintézetek szakembereinek és a szakterületet részleteiben is megismerni vágyó egyetemi és főisko-lai hallgatóknak.

A Magyar Pénzügyi és Tőzsdei Almanach 2000 magyar nyelvű megjelenését hamarosan követi az angol nyelvű változat, amely nagy segítséget jelent a külföldi vállalkozóknak, befektetőknek, kiadók-nak, újságoknak, kutatóintézeteknek, almanachszerkesztőségeknek és mindenkinek, aki érdeklődik Magyarország pénzügyi élete iránt.

Az Ericsson Magyarország Kft. szakembereinek közreműködésével elkészültek az Internetes megjelenéshez szükséges szoftverek, s a nagyközönség a www.tas.hu címen érheti majd el a Magyar Pénzügyi és Tőzsdei Almanach honlapját. Az almanach Internetes változatában - ezen médium sajá-tosságainak megfelelően - gyorsan változó, üzleti adatokat, kondíciókat is közölnek majd. A cég honlapján elő-ször a bankok jelennek meg teljes adatstruktúrával (az információstruktúra feltöltésének összetettsége miatt fokozatosan), majd ezeket az év végéig követik a biztosítótársaságok és a brókertársaságok. A kiadó TAS Kft. terve-i szerint a web site a jövő év végére lesz teljes körű az Ericsson Magyarország és a UUNET Ma-gyarország közreműködésével.

A Magyar Pénzügyi és Tőzsdei Almanach 2000 magyar nyelvű változatának ára Magyarországon 9250 Ft + 12% áfa, az angol nyelvű kiadványé pedig - szintén Magyarországon -12 500 Ft + 12% áfa. [Elnézést a kissé hosszú 'lére eresztett' írásért, de tekintettel a témában egyedülálló kiadványra, szerettem volna kicsit kedvet csinálni a fantasztikusan gazdag adatokat tartalmazó almanachhoz - pvoros]

a címlapról